კომპანია ორიენტირებულია პროფესიონალიზმსა და ხარისხზე, რათა მივაღწიოთ უსაფრთხო და ხარისხიანი პროდუქციის მიღებას. მათ შორის:

§ საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა/დასკვნა

§ არქიტექტურული ნაწილი

§ კონსტრუქციული ნაწილი

§ მშენებლობის პროექტების შესწავლა-შეფასება მთლიანად

 

შენობა-ნაგებობის ექსპერტიზის მიზანია:

  • თანამედროვეობისათვის შეუფერებელი, მოძველებული პროექტის გამოყენების შემთხვევათა თავიდან აცილება
  • საწარმოთა დაპროექტებაში ისეთ ტექნოლოგიურ გადაწყვეტათა და ღონისძიებათა გათვალისწინება, რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ მოსალოდნელ ავარიულ სიტუაციათა აღკვეთა
  • მოქმედ ეროვნულ სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნათა დაცვა დაპროექტებასა და მშენებლობაში

 

 

„უნი ჯგუფი“ პასუხს აგებს მის მიერ შედგენილ თუ დამტკიცებულ დოკუმენტაციის ხარისხზე და დასაბუთებულობაზე.