ტოპოგრაფიული აზომვითი სამუშაოების ჩატარება, არქიტექტურული პროექტის დასამზადებლად, ერთ-ერთი აუცილებელი წინაპირობაა. იგი გრაფიკულად და ტექსტურად გამოსახულ ზუსტ ინფორმაციას იძლევა მიწის ნაკვეთის რელიეფის, საზღვრების, კონფიგურაციისმასზე არსებული ნაგებობების და საპროექტო სამუშაოებისათვის აუცილებელი სხვა მახასაითებლების  შესახებ.  

არქიტექტურული პროექტის შედგენისას მნიშვნელოვანია შენობის დონეების გეგმარება მიწის რელიეფთან მიმართებაში. შესაბამისად  ტოპოგრაფიული ნახაზი ზუსტი და სრულყოფილი უნდა იყოს. სწორედ ამიტომ, კომპანია „უნი ჯგუფი“ ტოპოგრაფიულ აზომვებს ახორციელებს მაღალი სიზუსტის გეოდეზიური ხელსაწყოების (GNSS)-ის მეშვეობით და GEO CORS-ის სისტემით.  მაღალკვალიფიციური სპეციალისტებით დაკომპლექტებული ჯგუფი.

ჩვენ უზრუნველვყოფთ, როგორც მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციის პროცედურას, ისე რეგისტრაციისთვის საჭირო ყველა მომსახურებას:

Ø  საკადასტრო აზომვითი ნახაზის მომზადება

Ø  საკადასტრო მონაცემების ცვლილება

Ø  მოსაზღვრე ნაკვეთების სასაზღვრო მიჯნის დადგენა

Ø  თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარება

 

დაირეგისტრირე მიწა მარტივად და გახდი მესაკუთრე!

 

კომპანია პასუხ აგებს მის მიერ შედგენილ დოკუმენტაციის ხარისხსა და დასაბუთებულობაზე.