უძრავი ქონება არის გრძელვადიანი აქტივი, რომლიც საჭიროებს იურიდიულ მხარდაჭერას. უძრავ ნივთზე წარმოშობილი ნებისმიერი უფლება, იურიდიულ ძალას იძენს საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან. ამიტომ, აუცილებელია მასთან დაკავშირებული იურიდიული დოკუმენტაციის კვალიფიციური შედგენა, რათა უზრუნველყოთ უძრავ ნივთზე თქვენი უფლებების აღიარება.

ჩვენ პასუხისმგებელნი ვართ იურიდიული დოკუმენტაციის კვალიფიციურად შედგენასა და იურიდიული დახმარებით მოსარგებლე პირთა ინტერესების მაქსიმალურ დაცვაზე, რათა მათ შეძლონ სრულად ისარგებლონ საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებებით.

 

კომპანია უზრუნველყოფს:

  1. უძრავ ქონებაზე უფლებებისა და ვალდებულებების რეგისტრაციას საჯარო რეესტრში;
  2. უძრავი ქონების ლეგალიზაციას;
  3. უძრავი ქონების საკუთრებაში ან სარგებლობაში გადმოცემისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას;
  4. უძრავი ქონების გამიჯვნასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადებას;
  5. უძრავი ქონების საზღვრების დადგენას;
  6. უძრავი ქონების შეფასებას;
  7. მართლზომიერ მფლობელობაში ან სარგებლობაში არსებული, თვითნებურად დაკავებულ სახელმწიფო საკუთრების მიწაზე დაინტერესებული პირის საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმართვას;