მიწის ლეგალიზაცია არის მართლზომიერ მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ, აგრეთვე თვითნებურად დაკავებულ სახელმწიფო საკუთრების მიწაზე ფიზიკური, კერძო სამართლის იურიდიული პირების ან სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნების საკუთრების უფლების აღიარება. მართლზომიერ მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ  მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარება  ხორციელდება უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში მართლზომიერი მფლობელის (მოსარგებლის)  საკუთრების უფლების რეგისტრაციით.

კომპანია "უნი ჯგუფი" დაგეხმარებათ მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული უძრავი ქონების საკუთრების აღიარებაში, რომელშიც შედის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტაცია.