საქართველოს მთავრობის 28.01.2016წ. N41 დადგენილებით დამტკიცდა  „შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესები“. რეგლამენტის თანახმად, ექსპერტიზა უნდა ჩაუტარდეს საწარმოო, სამოქალაქოსაცხოვრებელისაზოგადოებრივი და სხვა დანიშნულების შენობა-ნაგებობების არქიტექტურულ  პროექტებ.  


არქიტექტურული პროექტი, რომელსაც   გავლილი არა აქვს ექსპერტიზა, დაუშვებელია გამოყენებულ იქნეს ობიექტის მშენებლობის საწარმოებლად და უფლებამოსილი სამსახურები არ  გასცემე ნებართვა მშენებლობის დასაწყებად.

 

 

„უნი ჯგუფი“ უზრუნველყოფს შენობა-ნაგებობების პროექტის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის დადგენას და შესაბამისი დასკვნის გაცემას. კომპანია პასუხ აგებს მის მიერ შედგენილ დოკუმენტაციის ხარისხსა და დასაბუთებულობაზე.