ქართული ღვინის პალატის ინტერიერი

ინტერიერის დიზაინი

ქართული ღვინის პალატის ინტერიერი

ღვინის პალატის შიდა ინტერიერი წარმოადგენს ისტორიულად ცნობილი ელემენტებისაგან შედგენილ, XVIII-IXX საუკუნებში მოღვაწე ქართველ დიდებულთა საცხოვრებელი გარემოს. ინტერიერში მრავლადაა გამოყენებული ქართული ეპოსისა და ეთნიკური მოტივები, როგორიცაა: ქვევრი, თონე, ქართული სამოსი და სხვა მსგავსი ელემენტები.